روش تمرکز مسعودی
تمریناتی برای تمرکز
تیر ۲۷, ۱۳۹۶
روش مطالعه مسعودی
چگونه از مطالعه لذت ببریم؟
تیر ۲۷, ۱۳۹۶

ده قانون طلایی امیر مسعودی برای درست زندگی کردن

استاد امیر مسعودی

استاد امیر مسعودی

قانون اول: به شما جسمی داده شده است. چه جسمتان را دوست داشته یا از آن متنفر باشید، باید بدانید که این جسم در طول زندگی با شماست.

قانون دوم: در مدرسه ای غیر رسمی و تمام وقت به نام “زندگی” نام نویسی کرده اید. در این مدرسه هر روز فرصت یادگیری دروس را دارید، پس بهتر است به عنوان بخشی از برنامه آموزشی برایش برنامه ریزی کنید.

قانون سوم: اشتباه وجود ندارد، تنها درس است.

قانون چهارم: درس های زندگی آنقدر تکرار میشوند تا آموخته شوند.

قانون پنجم: آموختن پایان ندارد.

قانون ششم: قضاوت نکنید، غیبت نکنید، ادعا نکنید، سرزنش نکنید، تحقیر و مسخره نکنید.

قانون هفتم: دیگران فقط آینه رفتارهای شما هستند.

قانون هشتم: انتخابِ چگونه زندگی کردن با شماست.

قانون نهم: جواب هایتان در وجود خودتان است. تنها کاری که باید بکنید این است که نگاه کنید، گوش بدهید و اعتماد کنید.

قانون دهم: خیرخواه همه باشید تا به شما نیز خیر برسد.